YÖNETMELİK

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARBORETUMU VE EDTU HERBARYUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Balkan Arboretumu: 1997 yılında Trakya Üniversitesi bünyesinde Balkan yerleşkesinde kurulmuş olan canlı ağaç müzesini,

b) EDTU Herbaryumu: 1983 yılında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan ve Uluslarararası Indekse (Index Herbarium) 17/6/2009 tarihinde EDTU (Edirne Trakya Üniversitesi Herbaryumu) olarak  kaydedilmiş herbaryumu,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (TÜBAHEM): Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve EDTU  Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Küreselleşme ile nüfus, üretim, çevre kirliliği ve yenilenebilir olmayan doğal kaynakların tüketiminin doğal büyümenin önüne geçmesinin engellenmesi amacıyla başta bölge yaşayanlarının yaşam kalitesinin arttırılması için biyoçeşitliliğin korunarak gen bankası oluşturulmasına yönelik Üniversite yerleşkesinde iklim flora özelliği açısından fırsatları barındıran yirmi hektarlık alanda Balkan Arboretumu kurularak yerel, bölgesel, ülkesel ve küresel kişi ve kuruluşların dikkat ve erişilebilirliğini sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı vermek.

b) EDTU Herbaryumunun fiziki alanının görünürlüğünün ve tüm ilgili kişi ve kurumların yararlanma alanını geliştirmek, arboretum kurulması ve gelişim sürecinde materyallerinin kaynak olarak değerlendirilmesini sağlamak, yeni materyallerin sağlanması için fiziki ve insan kaynakları donanımını güçlendirmek.

c) Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumunun bir bütün olarak küresel ağlar ilişkilerinin sağlanarak küresel kurumsallaşmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Uluslararası standartlarda bilimsel veri tabanı oluşturmak.

b) Başlangıçta Balkan ve Trakya florası türlerinin korunması ve sürdürülebilirliği için pilot bölge uygulamasını gerçekleştirerek seralar, fidanlık ve benzeri donatı alanları kurmak.

c) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, teşhir, değişim, koleksiyonlar oluşturmak, bölgesel, ülkesel ve küresel iletişim, işbirliği ve değişim programlarını takip etmek.

ç) Eğitim kurumlarına, araştırmacılara, koleksiyonerlere imkan sunmak, materyal sağlamak.

d) Çalışma alanında akademik, idari ve teknik personel yetiştirmek.

e) Bilimsel ve uygulama projeleri ile sürdürülebilirliği sağlamak ve sürdürülebilirlik için kaynak yaratmak.

f) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek üzere sempozyum, çalıştay, konferans, kurs, seminer gibi programlar gerçekleştirmek, tanıtım yapmak, sertifika vermek, akreditasyonu sağlamak.

g) Diğer üniversiteler ve Üniversitenin merkez, enstitü, topluluk ve eğitim birimleri ile işbirliği programları gerçekleştirmek.

ğ) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile protokol, konsorsiyum ve benzeri hukuksal akitlerle işbirliği yaparak yeni alanların oluşmasına öncülük etmek ve kaynak sağlamak.

h) Bilimsel ve teknik danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri sağlayarak arboretum ve herbaryumun güçlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kaynak yaratmak.

ı) Başta bölgesel ekoturizm potansiyeli oluşturup erişilebilir ve görünürlüğü sağlayacak, benzer örneklerin çoğaltılmasında küçük ve orta ölçekli girişimler için finansal kaynak oluşturmak, bölgesel turizme katkı sağlayarak ayrıca yeşil ekonomi ayağı oluşturmak.

i) İlköğretimden itibaren eğitim kurumları için çevre eğitimi ve ekosistem bilincinin yerleştirilmesine zemin oluşturacak programlar ile eğitim misyonunu gerçekleştirmek ve yeni eğitim dallarının açılmasına yön verecek çalışmalar yapmak.

j) Peyzaj mimarlığı, süs bitkileri üretimi teknikerliği, bitki üretim-bakım teknikerliği, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanlığı gibi disiplinlerin sektörel ihtisaslaşmasını sağlayacak mesleki birlikler ile işbirliği, tanıtım, eğitim, teknik gezi programları gerçekleştirmek.

k) Staj programları oluşturmak.

l) Tam zamanlı ve kısmi zamanlı istihdam olanakları sağlamak.

m) Tanıtım materyalleri hazırlamak, yarışmalar düzenlemek.

n) Merkezin amaçlarına uygun çalışmaların yürütülmesi ve yararlanıcılara hizmet vermek üzere Merkeze kaynak sağlayacak laboratuar kurmak/mevcut laboratuarları geliştirmek, laboratuar işleyişini ve çalışma esaslarını belirlemek.

o) Kaynak alanları yaratmak için çalışmalar yapmak buna ilişkin esasları belirlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili botanik ve peyzaj mimarlığı konularında görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Danışma Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile istekleri halinde Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç halinde alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversitenin birimleri, diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ve kişilerle işbirliğini sağlamak.

b) Üniversitenin birimleri, diğer üniversiteler ve kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul veya birimlerine iletmek, taraflarca uygun görülen işbirliği esaslarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, yıllık çalışma programını görüşmek, Merkezin bütçesini hazırlamak.

ç) Merkezin idari, mali, proje dağıtımı ve kabulü gibi konularda teklifler hazırlayıp Üniversite Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

d) Faaliyet alanları kapsamında ulusal ve uluslararası işbirliği yapılacak kuruluşlar ile eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenlemek.

e) Staj programlarını belirlemek, yönetmek, tam ve kısmi zamanlı istihdam faaliyetlerini yönetmek, sertifika ve iş tanımlarını yapmak, ilgili kuruluşlar ile protokoller yapmak.

f) Eğitim ve bilgilendirme amaçlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

g) Merkezin finansal konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

ğ) Bölgesel programları, planları ve değişimi takip ederek Merkezin entegrasyonunu sağlamak, özel günler, yıllık tanıtım programları hazırlamak.

h) Merkezin gündemde kalması için faaliyetlerin tanıtım güncellemelerini takip etmek.

ı) Danışma Kurulu ile sürekli işbirliği içinde olarak önerilerini ele almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler, kurumsal yapısı tamamlanmış arboretumların yöneticileri ve Mütevelli Heyeti üyeleri, Merkezi destekleyen ve faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere toplam yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa ya da olağanüstü olarak Rektörün çağrısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Danışma Kuruluna gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile diğer ülkelerden arboretum ve botanik bahçeleri uzmanlarının da katılımları sağlanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kurumları ve kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak.

c) Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında yılda en az bir defa ilgili çevrelere bilgi vermek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkez, çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grupları oluşturur. Grupların çalışma alanları ve sayıları Yönetim Kurulunun önerisi ve Müdürün onayı ile belirlenir. Çalışma gruplarının çalışmaları hakkında hazırlanan raporlar altı ayda bir grup yöneticileri tarafından Müdüre bildirilir. Raporlar, Yönetim Kurulunca incelenir ve değerlendirilir.

(2) Çalışma grubu yöneticileri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir.

Personel

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürce önerilen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu içerik 27.11.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1246 kez okundu.